O IGB Mazovia

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 roku zostały powołane Instytucje Gospodarki Budżetowe:

  • Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Warszawie,
  • Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Gdańsku,
  • Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą Koszalinie,
  • Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Rzeszowie,
  • Zachodnią Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Wołowie.

W dniu 09 marca 2019 roku na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości wszystkie dotychczasowe Instytucje Zostały połączone w Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia w Warszawie.

Jesteśmy jednostką jednostka sektora finansów publicznych tworzoną w celu realizacji zadań publicznych, która wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty swojej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Misją Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia jest realizacja zadań publicznych polegających na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez zorganizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

W celu realizacji zadań publicznych IGB Mazovia prowadzi działalność produkcyjną oraz usługową na rzecz organu założycielskiego, jednostek podległych oraz nadzorowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.